Trianon Társaság Országos Tagozat

 

 

 

Országos Trianon Társaság módosított alapszabálya – alapító okirata.


 

I.

Általános rendelkezések

 

Az egyesület neve: Országos Trianon Társaság (Rövidítve: OTT)

 

Az egyesület székhelye: Magyarok Világszövetségének Székháza (MVSZ), 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3. az egyesület irodája, III. emelet 339-es szoba.

 

Az alapítókon kívül az egyesület tagjai lehetnek: Az ország határán belül és kívül működő tagozatok, melyek kérelmezik csatlakozásukat - legyen az jogi személy vagy nem -, és elfogadják magukra és tagjaikra nézve a szervezet alapszabályait. Szintén tagjai lehetnek azok a magánszemélyek, akik megfelelnek, a III. paragrafus 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

 

Az egyesület az 1997 évi március hó 25-én történő Fővárosi Bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre. Tevékenységét jogi személyként végzi, gazdasági-vállalkozási tevékenységet elsődlegesen nem végezhet.

 

 

 

II.

Az egyesület célkitűzései

 

 

 1. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés és annak következményei igazságtalan voltának feltárása, elemzése, illetve a történelmi igazságosság szempontjainak megfelelő megoldások kidolgozása. Az eseményről szóló információ terjesztése.
 2. az egyesület feladata, céljának elérése és megvalósítása érdekében:

 3. a.  a trianoni döntés és a nemzetközi jogszabályok ellentmondásainak bemutatása; lehetőségek kidolgozása a határon túli magyar nemzeti közösségek helyzetének javítása és társadalmi vitára bocsátása;

  b.  a trianoni döntéssel kapcsolatos iratok és könyvek bemutató és kutató könyvtárának létrehozása;

  c.  kutatások végzése a cél érdekében;

  d.  a könyvtárban dokumentált anyag nyilvánosságra hozatala a hazai és nemzetközi híradó intézmények, valamint egyéb technikai lehetőségek útján.

  e.   nemzetközi kapcsolatok kiépítése;

 4. Továbbá az Országos Trianon Társaság Ügyvivő Testülete harmonizálja a tagozatok közötti kapcsolatot, rendelkezésükre bocsátja azt a történelmi adatbázist, mely szükséges az emlékeztető előadások, fórumok megtartásához és az egy nemzethez tartozás elvének megerősítéséhez.

 

 

Az egyesület képviselőjének tisztsége és neve:
Az Ügyvivő Testület és a társaság Elnöke, jogi felelős: Dr. Drábik János

 

 

III.

A személyes tagsági viszony létrehozásának feltétele, megszűnése, a tagok jogi helyzete:

 

 

 1. Az egyesület tagja lehet az a cselekvőképes természetes személy, aki: a 18. életévét betöltötte; az egyesület alapszabályát elfogadja, céljaival egyetért; önkéntes tagságát a belépési nyilatkozat kitöltésével kéri.
 2. Nem lehet az egyesület tagja, aki: cselekvőképtelen, cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt áll, úgyszintén az sem, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, illetve aki büntetett előéletű és büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesítették.
 3. A tagfelvételről az Ügyvivő Testület határoz. A tagfelvételt elutasító döntés ellen a közgyűléshez lehet fordulni és a közgyűlés legközelebbi ülésén döntést hoz az ügyben.
 4. Az egyesület tagságáról az elnökség tagnyilvántartást vezet. A közgyűlés megtartása szempontjából a Közgyűlés kitűzése időpontjában hatályos tagnyilvántartás az irányadó. A Közgyűlés kitűzése és megtartása közötti időpontban nincs tagfelvétel.
 5. Az egyesület tagjai jogszabályban, az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapított tagsági jogviszonyból eredő jogokkal rendelkeznek, és kötelezettségüknek tartoznak eleget tenni.
 6. a)  Az egyesület tagjának jogai: részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; választhat és választható az egyesület tisztségviselőjévé és szerveibe; véleményt nyilváníthat, javasolhat, indítványt tehet; részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekből; az egyesület életével kapcsolatban felvilágosításért fordulhat az egyesület ügyintéző és képviselő szerveihez, amelyek harminc napon belül válaszolni kötelesek; a társaság valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

  b)  Az egyesület tagjainak kötelezettségei: tevékenysége során az Alapszabályt, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint az egyesület szerveinek más szabályait és határozatait köteles betartani; lehetőség szerint vállaljon részt a szervezeti életből, az egyesület munkájából; Óvja meg az egyesület vagyonát és rendszeresen fizesse be a kötelező évi tagdíjat.

 7. A tagsági viszony megszűnése:
 8. -   A tagsági díj nem fizetése esetén, ha az a gazdasági vezető 15 napos határidejű fizetési felszólítására sem történt meg (ebben az esetben a tagsági viszony automatikusan megszűnik),

  -   Az alapszabályok nem betartása esetén,

  -   A morális magatartás nem betartása esetén.

  -   Az utolsó két esetben a tagság megszüntetéséről az Ügyvivő Testület határoz. A kizáró határozat ellen az érintett tag 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnál keresetet nyújthat be.

  -   A nyilvántartásból törlik azt a tagot, aki meghalt.

 9. Az egyesületben pártoló tagságot szerezhet az, aki vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és/vagy anyagi támogatását, vagy különböző formában hozzájárul, a társaság működéséhez. A pártoló tagság elfogadásáról az Ügyvivő Testület határoz.
 10. Tiszteletbeli tag és tiszteletbeli elnöki cím adományozható az egyesület Közgyűlése által az Ügyvivő Testület javaslatára, azon hazai vagy külföldi állampolgárnak, aki az Országos Trianon Társaság céljainak megvalósításához jelentősen hozzájárult.

 

 

 

IV.

Területi szervezetek (tagozatok)

 

 

 1. az egyesület területi szervezetei a tagozatok, amelyek egyaránt működnek belföldön és külföldön. Működésük lehet jogi személyként vagy nem jogi személyként.
 2. A tagozatok tagsági viszonyának létrehozása, megszűnése:
 3. a)  A tagozatok tagsági viszonyának kérelmét a tagozatok elnöke nyújtja be az Országos Trianon Társaság elnökéhez. Csatolva a tagozat közgyűlésének azon hivatalos jegyzőkönyvét, amely tartalmazza a tagsági felvételt kérő kétharmados határozatot. A felvételi kérelemmel kapcsolatos határozatot a társaság ügyvivő testülete 30 napon belül köteles meghozni.

  b)  Tagozatot kérelemre a társaság Ügyvivő Testülete is létre hozhat, vagy segíthet annak létrehozásában.

  c)  A tagozat tagsági viszonya megszűnik, legyen az jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben megszűnt létezni.

  d)  A tagozatok kilépése a társaságból: a kilépést a tagozat elnöke nyújtja be az országos elnökséghez, miután a tagozat tagságának kétharmada a beadványhoz csatolt hivatalos közgyűlési jegyzőkönyv alapján, a kilépésnek megfelelő indokolt határozatot meghozta. A kilépési kérelmet az Országos Ügyvivő Testület vitatja meg és hagyja jóvá. Jóváhagyás előtt egyeztető tárgyalást kezdeményezhet a kilépési kérelmet benyújtó tagozattal.

 4. A tagozat elnöke vagy felelős vezetője minden évben 30 nappal az egyesület közgyűlésének megszervezése előtt köteles az ügyvivő testület részére elküldeni:
 5. a)  a tagozatnak névszerinti tagsági kimutatását (regisztrációját).

  b)  az Országos Trianon Társaság közgyűlésén résztvevő küldöttek nevét és küldöttönként annak a tíz tagnak a névsorát, akiket a közgyűlésen a küldött képvisel.

 6. Gazdasági szempontból a tagozatok felvállalják egyszeri befizetéssel, a központi költségvetéshez való hozzájárulásként tagozatuk tagjai által tagsági díjként befizetett, a közgyűlés által meghatározott összeg 50%-át. A befizetést legkésőbb 30 nappal az egyesület közgyűlésének megrendezése előtt kell az egyesület bankszámlájára befizetni, vagy a egyesület gazdasági felelőséhez eljuttatni. Úgy szintén el kell juttatni a gazdasági felelős részére az elküldött tagsági díjat befizetők listáját, regisztráció céljából.
 7. A tagozatok elnöke, az egyesület elnöki tanácsának tagja részt vesz az Elnöki Tanács összejövetelén, amely a közgyűlés előtt kerül megrendezésre és az egyesület programjának egyeztetésére, összehangolására szolgál. Erre azért van szükség, hogy a központi és tagozati programok terén harmonizáció jöhessen létre.
 8. A tagozatok elnökei javaslatot tehetnek választások esetén, a tagozatukban kiválasztott tisztségviselő jelöltek választó bizottsághoz történő elküldésével.

 

 

V.

Ügyvivő Testület.

 

Az egyesület működésének irányítását az Ügyvivő Testület biztosítja, amelynek vezetője az egyesület Elnöke. Összetétele: az Elnökön kívül a négy alelnök (elnökség), a Számvizsgáló Bizottság tagjai, az egyesület gazdasági felelőse, a Felügyelő Bizottság, valamint szavazati joggal rendelkező irodavezető. A felsorolt tisztségviselőket, a Közgyűlés 4 évre választja meg. Így a kibővült Ügyvivő Testület létszáma 13 főre alakul. Az Irodavezető feladata: Az adminisztrációs ügyek napi intézése, az irodai ügyelet megadott időpontban történő biztosítása. Az ügyvivő testület Elnöke szakemberek és tanácsadók segítségét is igénybe veheti. Az Ügyvivő Testület szükség esetén szakbizottságok létrehozását is kérheti az elnökségtől. Az Ügyvivő Testület a közgyűlésnek felelős módon irányítja az egyesület tevékenységét. Dönt a jogkörében tartozó tagfelvételről és kizárásáról.

Az Ügyvivő Testület havonta ülésezik, előre meghatározott időrend alapján. Az ügyvivő testületet szükség esetén a testület elnöke bármikor összehívhatja. Az Ügyvivő Testület feladata az egyesület elkövetkező évi programjának kidolgozása, majd a közgyűlésen történő elfogadása után, a kivitelezés megszervezése és lebonyolítása, továbbá az évi és rendkívüli közgyűlés időpontjának és helyének kitűzése, napirendi pontjainak összeállítása és a lebonyolítás megszervezése. Minden olyan ügy megtárgyalása, amely biztosítja az egyesület harmonikus működését. Az Ügyvivő Testület 50%+1 fő esetében lesz határozatképes. Egyenlő szavazatszámnál az elnök szavazata a meghatározó. A szavazás kézfeltartással történik.

 

 

 

VI.

Számvizsgáló Bizottság.

 

A Számvizsgáló Bizottság az egyesület tagjaiból kerül ki és három személyből áll (Elnök és két tag). A számvizsgáló bizottságot a közgyűlés 4 évre választja meg, nyílt szavazással. Feladata az egyesület pénzgazdálkodásának jogszerű ellenőrzése, különös tekintettel a közgyűlésre készített számviteli kimutatás alkalmával. Elnöke véleményt nyilvánít az éves költségvetési beszámolóról. A Számvizsgáló Bizottság jogosult a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. A Számvizsgáló Bizottság tagja az Ügyvivő Testületnek, ahol tagjai szavazati joggal rendelkeznek.

 

 

 

VII.

Gazdasági felelős.

 

A gazdasági felelős, ugyancsak az egyesület tagjaiból a közgyűlés által 4 évre választott személy. Feladata az egyesület pénzforgalmának - bevétel-kiadás - szakszerű kimutatása (esetleges könyvelése) és rendeltetésszerű kezelése. Jogilag felelős a pénz kezeléséért és a kimutatás hitelességéért. Köteles alkalmazkodni a közgyűlés által megszavazott költségvetés betartásához. Szorosan együttműködik az egyesület elnökével és a könyvelővel, amennyiben az egyesület könyvelővel rendelkezik. Köteles minden adatot és hivatalos okmányt (bevételi-kiadási bizonylatot, számlákat stb.) a könyvelő rendelkezésére bocsátani, amely lehetőséget ad a jogszabály betartásával a megfelelő könyvelés vezetésére. Nyilvántartást vezet a tagság felvételéről és megszűnéséről. Az évi közgyűlésen beszámolót tart az egyesület pénzügyi helyzetéről.

 

 

 

VIII.

Felügyelő Bizottság.

 

A Felügyelő Bizottság 3 személyből áll (1 Elnök és két tag), szintén az egyesület tagjaiból a közgyűlés 4 évre választja meg. Feladata az alapító okirat tartalmának és a működési szabály betartásának felügyelete, különös tekintettel a pénzügyi helyzetre.

 

 

IX.

Elnöki Tanács

 

Az Elnöki Tanács az Ügyvivő Testület tagjaiból és a tagozatok elnökeiből tevődik össze. Az Elnöki Tanács résztvevője csak az lehet, aki a tagdíját befizette.
Az Elnöki Tanács feladatai:

-  Az Ügyvivő Testület által összeállított, a közgyűlés elé terjesztendő évi program megtárgyalása, esetleges módosítása,

-  a tagozatok által kivitelezendő programok harmonizálása,

-  az évi tagsági díj mértékének megtárgyalása, a közgyűlés elé terjesztés előtt.

-  egyéb, az egyesület működésével kapcsolatos ügyek megbeszélése, közgyűlés általi döntések esetleges előkészítése stb.

Az Elnöki Tanács legalább egyszer ülésezik évente, az egyesület közgyűlésének lebonyolítása előtt. Szükség esetén az Ügyvivő Testület kezdeményezésére az egyesület Elnöke bármikor összehívhatja. Határozathozatal esetén a jelenlevők szavazatának 50%+1 szükséges ahhoz, hogy a határozat létre jöhessen.

 

 

X.

Választási Bizottság.

 

A Választási Bizottság három személyből áll: a bizottság elnökéből és két tagból. A bizottságot az Ügyvivő Testület választja meg négy évre. A Választási Bizottság feladata: a választások előkészítése; a beérkező jelöltek közül kiválasztja azokat a tisztségviselő jelölteket, akik a legmegfelelőbbek a választandó tisztség munkájának elvégzésére. Több jelölt esetében a bizottság javaslati sorrendet állít össze, írásba foglalva állásfoglalásukat. A Választási Bizottság javaslatát átadja az Ügyvivő Testületnek, aki jóváhagyás után az így kiválasztottakat előterjeszti a közgyűlésnek, szavazás céljából. A Választási Bizottság részt vesz minden közgyűlésen (évi vagy rendkívüli), mint szavazási jogot regisztráló szerv, különös tekintettel azokon a közgyűléseken, amelyen a közgyűlés tisztségviselőket választ meg.

 

 

XI.

A tisztségviselők megválasztása, visszahívása.

 

 

 1. Tisztségviselő jelölt lehet az a cselekvőképes természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte, büntetlen előéletű, kifogástalan erkölcsi magatartást tanúsít és tagsági díját az egyesület felé a választások előtt 30 nappal rendezte.
 2. Az egyesület minden választott tagja visszahívható, ha munkáját nem megfelelő módon látja el, azok által, akik megválasztották, vagy megbízást adtak neki. Ez vonatkozik a tanácsadókra és a bizottságok tagjaira is. A visszahívást az érdekeltnek írásban kell tudomására adni, feltüntetve a visszahívás okát (okait).

 

 

XII.

A Közgyűlés

 

 1. . Kötelező évi közgyűlés: az egyesület legfőbb határozati szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Az egyesület évente kötelező közgyűlést tart. A közgyűlést az Ügyvivő Testület készíti elő és az Elnök hívja össze, betartva a jogszabálynak megfelelő határidőt a meghívók kézbesítésénél. Az Ügyvivő Testület állítja össze a napirendi pontokat. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása esetén, intézkedik a szavazás technikai lebonyolításának megszervezéséről, valamint a megválasztandó jelöltek listájának összeállításáról. Előkészíti a jelöltek esetleges bemutatását a közgyűlés részére. A közgyűlés határozatképes 50%+1 fő esetében. A határozat kézfeltartással történik, kivéve az egyesület elnökének és alelnökeinek megválasztását, amely titkos szavazással történik.
  A szavazatok összesítésének kimutatására szolgáló adatok:
 2. -  A tagozatok képviselője az, aki rendelkezik tagozata elnöksége által előzetesen összeállított 10 tagnak megfelelő listás képviselettel. A képviselő a közgyűlésen a szavazáshoz szükséges képviseleti jogát úgy érvényesíti, hogy a közgyűlés megkezdése előtt leadja a helyszínen a Választási Bizottságnak regisztrálásra a tagozata elnöke által dátumozott és aláírt listát, akiket képvisel.

  -  Regisztrálásra kerülnek a helyszínen azok a jelenlevő személyek, akik valamely tagozatnak tagjai ugyan, de nincsenek feltüntetve egy képviselő listán sem.

  -  Mindazok regisztrációja, akik szavazati joggal rendelkeznek, de a két előző bekezdés feltételeinek nem felelnek meg.

  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A közgyűlés határozatait a jelenlevők szavazatának egyszerű többségével hozza meg. Szavazat- egyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. A minősített többséget a jelenlevők kétharmad részének azonos értelmű szavazata jelenti.

   

  Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlésen a tagok nem jelentek meg a határozatképességhez szükséges számban, 15 napon belül (vagy ugyanazon a napon) ugyanazon napirendi pontokkal, ugyanazon tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. Az eredeti napirendi pontokkal ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. Nem sérti az Alapszabály rendelkezését, ha a Közgyűlést már eredetileg úgy hívják össze, hogy a meghívóban már kitűzik a határozatképtelenség miatt esetleg megismétlendő Közgyűlés új időpontját.

   

  A közgyűlésen az egyesület minden tagja részt vehet, de szavazati joggal csak az rendelkezik, aki befizette az évi tagsági díját, ez vonatkozik a listás szavazókra is. A tagsági díjat a közgyűlés előtt helyben is lehet rendezni, az egyesület gazdasági felelősénél. Az évi közgyűlésen az egyesület elnöke által meghívott személyek, akik nem tartoznak az egyesület tagságához, szintén részt vehetnek.

   

  A közgyűlés hatáskörébe tartozik: az alapszabály elfogadása, esetleges módosításának elfogadása. A hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása. A tagsági díj összegének meghatározása, elfogadása. Az évi költségvetés meghatározása. Az Elnök az Ügyvivő Testület valamint a gazdasági felelős beszámolójának elfogadása. Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása. A közgyűlés dönt mindazokban az ügyekben, amelyet az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. A közgyűlésről és minden határozatot hozó gyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv akkor válik hitelessé, ha a gyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő aláírta. A hitelesített jegyzőkönyvek az egyesület irattárába kerülnek.


 3. A rendkívüli közgyűlés: A rendkívüli közgyűlést szükség szerint az elnök vagy az Elnöki Tanács kérelme alapján is összehívható, de közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának – az okok és cél megjelölése mellett történő – az elnökséghez intézett írásbeli kérelmére, betartva az összehíváshoz előírt hatályban lévő jogszabályokat.

 

 

XIII.
Az Országos Trianon Társaság elnöke

 

Az elnököt a Közgyűlés 4 évre választja meg, titkos szavazással, a Választási Bizottság előterjesztése alapján. Jogilag felelős az egyesület működését biztosító eljárások törvényességének betartásáért. Feladatai: képviseli az egyesületet bíróságok, más hatóságok, társadalmi szervezetek, harmadik személye előtt, belföldön és külföldön egyaránt. A Közgyűlés felé felelős az alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabály betartásáért, a közgyűlés határozatának kivitelezéséért. Gondoskodik a Közgyűlés, az Elnöki Tanács, valamint szükség esetén az Ügyvivő Testület összehívásáról. Gondoskodik arról, hogy a tagok munkája és a tisztségviselők intézkedései a Közgyűlés és az elnökség határozataival összhangban legyenek. Amennyiben az egyesület céljai megvalósítása érdekében külföldi utazásra van szükség, meghatározza az Ügyvivő Testülettel az utazók személyét és feladatát. Feladata a szakbizottságok és szaktanácsadók megbízása. Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe. Az elnök távolléte esetén írásban jelöli ki azt az alelnököt, aki az elnöki feladatot ellátja, vagy azokat a személyeket, akik az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén képviselhetik.

 

 

XIV.
Az alelnökök.

 

Az alelnököket a közgyűlés választja meg, a Választási Bizottság előterjesztése alapján 4 évre, titkos szavazással. Az alelnökök az elnök által irányított Ügyvivőő Testület tagjai és hozzájárulnak a egyesület működésének irányításához. Megkönnyítik az Elnök munkáját a feladatok elvégzésének megosztása által. Lehetnek egy szakterület felelősei, de vállalhatnak szakbizottsági elnökséget is.

 

 

XV.

Az egyesület anyagi forrása.

 

Az egyesület anyagi forrásai lehetnek:

-  Tagsági díj,

-  Adományok,

-  Az egyesület általi rendezvények bevételei,

-  Pályázati források

Az egyesület a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerint saját bankszámlájával rendelkezik:
Az egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez az egyesület elnökének és gazdasági vezetőjének együttes aláírása szükséges.
Az egyesület gazdálkodását az egyesületekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

 

 

XVI.

 

Az egyesület működésének biztosítására bérleti szerződést írhat alá, ingatlant vásárolhat, vagy ingatlan adományozást fogadhat el, saját ingatlanját bérbe adhatja, vagy értékesítheti. Az egyesületi vagyont az Ügyvivő Testület kezeli. A szerződéseket kizárólag az Ügyvivő Testület elnöke, mint jogilag felelős személy, írhatja alá. Az egyesület vagyona csak az egyesület céljaira hasznosítható. Az egyesület tartozásaiért vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért csak tagdíjuk erejéig felelnek. Az egyesület pénzbeli bevételeit vagy vagyonát sem közvetlenül, sem közvetve a tagok között felosztani nem lehet.

 

 

XVII.

 

Az egyesület működésével megbízott személyek: az Ügyvivő Testület elnöke, az alelnökök, az Ügyvivő Testület tagjai, a gazdasági felelős, a Számvizsgáló Bizottság tagjai, szaktanácsadók és szakbizottságok tagjai stb., megbízásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget. Az esetleges felmerült költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak, az ezzel kapcsolatos határozatot az Ügyvivő Testület hozza.

 

 

XVIII.

Az egyesület megszűnése.

 

Az egyesület határozatlan időre jött létre. Az egyesület a bírósági nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
Megszűnik az egyesület:

-  Ha feloszlatását vagy másik társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja;

-  Taglétszáma tartósan 10 fő alá csökken;

-  Az ügyész megkeresésére a bíróság feloszlatja.

Megszűnés esetén a Közgyűlés dönt arról, hogy az egyesületi vagyont melyik hasonló célú egyesület támogatására kell fordítani, vagy átruházni.

 

 

 

XIX.

 

Az alapítóknak és a mindenkori elnökségnek tudomásuk van arról, hogy az egyesület érvényes létrejöttéhez és jogi személyiség elnyeréséhez székhely szerinti, bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. Ez vonatkozik az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételére is.

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A jelenlegi alapszabály módosítását a Közgyűlés 2015. február 21-én. egyhangúan elfogadta.

 

 

Budapest, 2015. február 27.

Dr. Drábik János

Országos Trianon Társaság Elnöke